Definitieve beschikking grondwater

06-01-2015 1984 keer bekeken 0 reacties

Het grondwater in Anna Hoeve is verontreinigd. Om er te kunnen bouwen, wonen en recreëren is er een grondwaterbeschikking van de provincie Noord-Holland nodig. De definitieve beschikking is gepubliceerd. De grondwaterbeschikking geeft aan wat je wel en niet mag doen met het grondwater.

De beschikking en alle bijbehorende stukken vindt u op www.hilversum.nl. Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die ten aanzien van de ontwerpbeschikking hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, tot 7 februari 2015 schriftelijk beroep worden ingesteld.

Gebruiksbeperking

Het verontreinigde grondwater vormt geen risico voor de mensen die in het gebied gaan wonen of recreëren. Het grondwater zit diep en bij normaal gebruik komt u er niet mee in contact. Ook bij de gebruikelijk tuinwerkzaamheden zijn er geen risico’s voor de mens aanwezig. U mag het verontreinigde grondwater niet oppompen. Daarvoor moet u een vergunning aanvragen bij de gebiedsbeheerder, de provincie. Ook als u met de bouw de grond in gaat, bijvoorbeeld bij de aanleg van een kelder, komt u mogelijk in aanraking met het verontreinigde grondwater. U moet dan tijdens de bouw aanvullende maatregelen treffen voor het eventueel oppompen en afvoeren van het grondwater. Hiervoor heeft u ook een vergunning nodig en moet u contact opnemen met de gebiedsbeheerder.

Gebiedsbeheerplan

Het verontreinigde grondwater in Hilversum Oost, dat groter is dan alleen Anna’s Hoeve, vormt een risico voor de drinkwaterwinning in de directe omgeving (drinkwaterwinning Laren). De provincie, de gemeente Hilversum en het waterleidingbedrijf Vitens (samenwerkingsverband Grondwaterbeheer ’t Gooi) hebben afspraken gemaakt om de drinkwaterwinning te beschermen. De maatregelen staan in het gebiedsbeheerplan. Dit gebiedsbeheerplan heeft geen invloed op de realisatie van de woonwijk, het wonen en recreëren op deze plek. Met het vaststellen van dit plan is het saneren van het grondwater niet nodig. De partijen monitoren het verontreinigde grondwater continu.

Brochure Zo zit dat.

In de brochure Zo zit dat. wordt uitleg gegeven over de grondwaterverontreiniging in het gebied Anna’s Hoeve. De inhoud van deze brochure klopt nog steeds (grondwater wordt niet gesaneerd), de ontwerpbeschikking bevestigt de gebruiksbeperking van het grondwater.

0  reacties

Cookie-instellingen