Beschikking grondwater Anna's Hoeve

28-10-2014 2182 keer bekeken 0 reacties

Het grondwater in Anna Hoeve is verontreinigd. Om er te kunnen bouwen, wonen en recreëren is er een grondwaterbeschikking van de provincie Noord-Holland nodig. Deze beschikking geeft aan wat je wel en niet mag doen met het grondwater op de locatie.

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking is door de provincie opgesteld. Op 23 oktober 2014 is de beschikking gepubliceerd in de Gooi- en Eembode en ligt zes weken ter inzage voor het indienen van bezwaren. De stukken kunt u lezen via de burgerleeskamer op www.hilversum.nl.

Gebruiksbeperking

Het verontreinigde grondwater vormt geen risico voor de mensen die in het gebied gaan wonen of recreëren. Het grondwater zit diep en bij normaal gebruik komt u er niet mee in contact. Als u gaat bouwen en u gaat de grond in, bijvoorbeeld bij de aanleg van een kelder,  komt u mogelijk in aanraking met het verontreinigde grondwater. Hiervoor geldt wel een gebruiksbeperking. U moet dan tijdens de bouw aanvullende maatregelen treffen voor het eventueel oppompen en afvoeren van het grondwater. Hiervoor is een aparte vergunning nodig en moet u contact opnemen met de gebiedsbeheerder.

Gebiedsbeheerplan

Het verontreinigde grondwater in Hilversum Oost, dat groter is dan alleen Anna’s Hoeve, vormt een risico voor de drinkwaterwinning in de directe omgeving (drinkwaterwinning Laren). De provincie, de gemeente Hilversum en het waterleidingbedrijf Vitens (samenwerkingsverband Grondwaterbeheer ’t Gooi) hebben afspraken gemaakt om de drinkwaterwinning te beschermen. De maatregelen staan in het gebiedsbeheerplan. Dit gebiedsbeheerplan heeft geen invloed op de realisatie van de woonwijk, het wonen en recreëren op deze plek. Met het vaststellen van dit plan is het saneren van het grondwater niet nodig. De partijen monitoren het verontreinigde grondwater continu.

Brochure Zo zit dat.

In de brochure Zo zit dat. wordt uitleg gegeven op de grondwaterverontreiniging in het gebied Anna’s Hoeve. De inhoud van deze brochure klopt nog steeds (grondwater wordt niet gesaneerd), de ontwerpbeschikking bevestigt de gebruiksbeperking van het grondwater.
 

0  reacties

Cookie-instellingen