Eerste consultatiebijeenkomst Inrichtingsvisie Anna’s Hoeve

06-05-2014 3855 keer bekeken 0 reacties

Op dinsdag 13 mei wordt de eerste van twee consultatiebijeenkomsten gehouden voor het opstellen van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve.

In en direct rondom het gebied zijn diverse ontwikkelingen gepland zoals een woonwijk, de ecologische verbindingszone de Groene Schakel en de aanleg van de busbaan HOV in ´t Gooi. De inrichtingsvisie gaat in grote lijnen om de gewenste inrichting van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. Hoe wordt de ecologische verbindingszone de Groene Schakel ingericht en op welke manier blijven er mogelijkheden tot recreatie?

De gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland zijn samen verantwoordelijk voor dit project. De bijeenkomst wordt gehouden in het Raadhuis van Hilversum en begint om 19.30 uur. Iedereen die geïnteresseerd is in of belangstelling heeft voor Anna’s Hoeve is welkom.

Advies omgeving belangrijk
De aanpak is erop gericht om zo breed mogelijk gedragen oplossingen te vinden. Daarom is de inbreng van geïnteresseerden en belanghebbenden ook belangrijk. Die weegt mee in de totstandkoming van de uiteindelijke inrichtingsvisie op Anna’s Hoeve. Na een korte plenaire bijeenkomst in de burgerzaal wordt in kleiner verband en in verschillende ruimten in het Raadhuis verder gepraat over onderwerpen zoals recreatie en ecologie in het gebied. Doel daarvan is zo ideeën, suggesties en adviezen op te halen die zoveel als mogelijk in de conceptinrichtingsvisie worden verwerkt. Die wordt in een tweede consultatieronde - medio juni - aan alle geïnteresseerden en belanghebbenden voorgelegd. De reacties daarop worden ook weer zoveel mogelijk verwerkt en vastgelegd in een reactienota. Die wordt weer als bijlage bij de inrichtingsvisie meegenomen in het definitieve besluitvormingsproces.

Besluitvorming
Besluitvorming vindt na de zomer plaats. Dan wordt de inrichtingsvisie voorgelegd aan de Stuurgroep HOV in ’t Gooi waarin een vertegenwoordiging van de gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie Noord-Holland plaats heeft. Als onderdeel van de visie leggen zij globale afspraken vast over wie welke maatregelen uitvoert en hoe deze worden gefinancierd. Aansluitend vindt in het laatste kwartaal van 2014 de formele vaststelling plaats in de gemeenteraden van Hilversum en Laren en in het Algemeen Bestuur van GNR, het college van Gedeputeerde Staten en mogelijk Provinciale Staten.

Aanmelden mag
Vanzelfsprekend zijn alle geïnteresseerden en belangstellenden welkom bij de consultatiebijeenkomst. In verband met de voorbereidingen vraagt de gemeente of u dit per mail aan wilt aangeven. Doet u dat alstublieft vóór 10 mei door een e-mail te sturen naar inrichtingsvisie-annashoeve@hilversum.nl onder vermelding van uw naam en het aantal personen. Aanmelden mag en is niet verplicht.

0  reacties

Cookie-instellingen